معرفي   ::   تاليفات   ::   تماس با ما   ::   كتابها   ::   منابع پیشنهادی   ::   نمونه سئوالات

  معرفي محمدرضا دلوي:

1- مشخصات فردي

نام : محمدرضا                         نام خانوادگي : دلوي اصفهان                         شماره شناسنامه : 53150

تاريخ تولد : 25/6/1349                نام پدر : نصراله                                        محل تولد : اصفهان

وضعيت تأهل : متأهل        شغل : هيئت علمي تمام وقت ( رسمي ـ قطعي ) دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان از سال 77 تاكنون

پايه و رتبه علمي : 15                    درجه علمي : استادیار

آدرس محل كار : شهرضا ـ دهاقان ـ كيلومتر 3 جاده دهاقان ـ دانشگاه آزاد اسلامي ـ گروه مديريت دولتي

تلفن محل كار: 3ـ2624051ـ0322  داخلي: 206   فاکس محل كار: 2622240ـ0322   تلفن همراه : 09133118083            

www.Dalvi.ir                                    E-Mail: m_dalvi53@Yahoo.com           

2- سوابق تحصيلي

درجه تحصيلي

رشته

دانشگاه

كشور

سال

معدل

دانشجوي دکتري

كارشناسي ارشد

كارشناسي

مديريت بازرگاني

مديريت دولتي

مديريت دولتي

اصفهان

علامه طباطبائي

اصفهان

ايران

ايران

ايران

ورودي 85

74-72

72- 68

18/92

17/30

17/42

تاریخ دفاع از پایان نامه دکتری 30/03/90

* افتخارات دوران تحصيل

1 ـ نفر اول وروديهاي 68 در مقطع كارشناسي.                    

2ـ نفر اول وروديهاي 72 در مقطع كارشناسي ارشد.

3ـ نفر اول آزمون ورودي دكتري سال 85 دانشگاه اصفهان.‌

4ـ دانشجوی نمونه دانشگاه اصفهان در سال 89.

5ـ دانشجوی نمونه دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان در سال 89.

6ـ دانشجوی نمونه کشوری سال 89 و مفتخر به دریافت جایزه از ریاست جمهوری.

7ـ استاد منتخب علمی ـ پژوهشی سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.

8- انتخاب به عنوان چهره ماندگار نهضت مطالعه مفید استان اصفهان.

 

3 ـ تأليف كتاب

1ـ دلوي , محمدرضا , جمشيديان , مهدي ، (1380) , 2200 آزمون كارشناسي ارشد همراه با پاسخ تشريحي , انتشارات سيمين.

2ـ دلوي , محمدرضا , جمشيديان , مهدي ، (1380) , 1400 آزمون كارشناسي ارشد همراه با پاسخ تشريحي , انتشارات سيمين.

3ـ دلوي , محمدرضا , جمشيديان , مهدي ، (1381) , مباني سازمان و مديريت , چاپ دوم , انتشارات سيمين.

4ـ دلوي , محمدرضا , جمشيديان , مهدي ، (1381) , سازمان و مديريت , انتشارات سيمين , ويراست اول.

5ـ دلوي , محمدرضا (1381) , 2002 نكته در مديريت , چاپ دوم ، انتشارات اركان و دانش پژوهان .

6- Dalvi . M.Reza (1381)  Compilation of 1717 Selected Tests in Management Arkan Publishing and   Daneshpajoohan.                                                                                 

7ـ دلوي , محمدرضا و ديگران ، (1382) , كتاب مديريت اجرائي ( MBA ) , چاپ پنجم , ويراست اول , انتشارات اركان و دانش پژوهان برين.

8ـ دلوي محمدرضا و ديگران , (1383) , كتاب مهندسي صنايع , مديريت سيستم و بهره وري , سيستمهاي اقتصادي اجتماعي , چاپ چهارم ، انتشارات اركان و دانش پژوهان برين .

9ـ دلوي , محمدرضا و ديگران , (1384) , مديريت ريسك , انتشارت دانش پژوهان و اركان .

10ـ اشمايل ، نيك (1384) روانشناسي صنعتي ، سازماني و كار ، مترجمان: (دلوي ، محمدرضا و غضنفري ، احمد) انتشارات دانش‌پژوهان و اركان . (اصل كتاب انگليسي در ذيل آمده است.)

Introduction to Work and Organizational Psychology ( A European Perspective ) Edited by Nik Chmiel Blackwell Publishers 2000

11ـ دلوي ، محمدرضا ، ( 1384) كتاب جامع تست مديريت، تهران ، مؤسسه انتشارات فرازانديش سبز.

12ـ دلوي ، محمدرضا ، ابزري ، مهدي ، (1385) مديريت فرهنگ سازماني (مفاهيم ، الگوها ، تغيير) با رويكرد تعالي‌گرا ، اصفهان ، انتشارات قاصد سحر .

13ـ دلوي ، محمدرضا ، خدادادي‌پور ، مهدي ، (1388) ، كتاب مديريت اجرايي آزاد (حل تشريحي هفت دوره آزمون‌هاي كارشناسي‌ارشد ناپيوسته رشته مديريت اجرايي دانشگاه آزاد اسلامي 87ـ81)، چاپ دوم، انتشارت دانش‌پژوهان و اركان .   

14ـ دلوي ، محمدرضا و ديگران ، (1386) ، نيازسنجي آموزشي (مفاهيم، الگوها و كاربردها) ، انتشارت دانش
پژوهان و اركان .
   

15ـ دلوي , محمدرضا  و ديگران (1386) مديريت تطبيقي مقايسه تشكيلات حكومتي و كشوري (آسيا، اروپا، آمريكا، استراليا)، انتشارات دانش پژوهان

16- دلوي , محمدرضا و فلسفي‌نژاد، محمد (1387) تئوري سازمان (نكات درسي و تستي)، انتشارات دانش‌پژوهان

17- دلوي , محمدرضا و قاسمي كرامت قلعه، (1387) مباني سازمان و مديريت (مفاهيم، موضوعات، تئوري‌ها)، انتشارات دانش‌پژوهان

18- دلوي , محمدرضا و ديگران، (1387) مديريت سرمايه انساني ، انتشارات دانش‌پژوهان (اصل لاتين آن به شرح زير است)

Baron, Angela & Armstrong, Michael (2007). Human Capital Management Achieving Added value through people. KOGAN PAGE, Publishing.

19- دلوي , محمدرضا و فلسفي‌نژاد، محمد، (1388) كتاب MBA و EMBA (مديريت اجرايي) ، انتشارات مداد سفيد.

20- دلوي , محمدرضا و فلسفي‌نژاد، محمد، (1388) گفتارهايي در مهارت‌هاي عمومي مديريت، انتشارات مداد سفيد.

21- دلوي , محمدرضا و ديگران، (1388) گفتارهايي در مباني سازمان و مديريت، انتشارات مداد سفيد.

22 ـ دلوی، محمدرضا و دیگران، (1389) فرهنگ اصطلاحات مدیریت بیمه و حمل و نقل، اصفهان انتشارات نهفت.

23ـ دلوی، محمدرضا و دیگران، (1390) سازمان‌های هزاره سوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، انتشارات نقش نگین اصفهان.

24ـ دلوی، محمدرضا و فلسفی‌نژاد، محمد، (1391) کتاب زبان تخصصی و عمومی مدیریت (تمام گرایش‌ها) دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی، انتشارات مداد سفید اصفهان.

25ـ دلوی، محمدرضا و دیگران، (1391) کتاب مجموعه مدیریت اجرائی (شهری، MBA و EMBA جلد اول و دوم، ویراست دوم، انتشارات مؤسسه علمی دانش‌پژوهان برین.

26ـ دلوی، محمدرضا و دیگران، (1392) دائره‌المعارف تئوري‌هاي سازمان، اصفهان، انتشارات نقش.

27ـ دلوی، محمدرضا و دیگران، (1392) مدیریت منابع انسانی معاصر، اصفهان، انتشارات نقش.

28ـ دلوی، محمدرضا و دیگران، (1392) مدیریت منابع اسلامی، اصفهان، انتشارات نقش.

4 ـ كتب در حال انجام:

1ـ مدیریت منابع انسانی مفاهیم و نظریات. 

5 ـ مقالات چاپ شده در مجلات معتبر مديريتي

الف) مقاله با درجه ISI

1- Measuring Customer-Based Brand Equity: Empirical Evidence from the Banking Industry Volume. 19, No 10, Oct 2010, pp329-345, Issue. 10 of 'Wulfenia Journal.

2- The Effect of Internal Marketing on Outcomes and factors Organizational Commitment (Case Study: Hotels in Esfahan) Volume. 2, No. 1، in January، 2013, Journal of Basic And Applied Seientific Research.

3- The Impact of Direct and Indirect Experience of Insurance Services on Customer-Based Brand Equity some Research Questions and Implications, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.4 (1) January 2013.

4- Impact on the Performance of Unit Trust in Branded Goods Marketing (Company Snowa), ISSN 2090-4304 Journal of Basic And Applied Seientific Research 3(1) 903-909, 2013

5- An Investigation of the Impact of Internal Marketing on Organization Silence (Case Study: Tax Administration of Esfahan City) ISSN 2090-4304 Journal of Basic And Applied Seientific Research 3(2) xxxx-xxx, 2013  

6- The study of comparative importance of financial and non-financial information in performance evaluation model based on BSC and non-structural Case: The Inspection of Bank Mellat Tehran Journal of Basic And Applied Seientific Research 3(5) xxxx-xxx, 2013 

ب) مقالات با درجات علمي و پژوهشي:

1- دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1386) ، ارزيابي عملكرد با روش BSC از طريق FAHP، نشريه دانش مديريت، سال 20، شماره 77، تابستان، صص 46-21.

2- دلوي، محمدرضا و ديگران، (1387) ، بررسي مؤلفه‌هاي فرهنگ سازماني با رويكرد آسيب‌شناسي فرهنگي، مجله راهبرد فرهنگ 4، فصلنامه علمي ـ پژوهشي، سال اول، شماره چهارم، زمستان، صص 137ـ119.

3- دلوي، محمدرضا و ابزري، مهدي، (1388) ، نيل به تعالي (سرآمدي) از طريق تقويت فرهنگ سازماني، مجله جامعه‌شناسي كاربردي با درجه علمي و پژوهشي دانشگاه اصفهان، سال 20، شماره پياپي 33، شماره اول، بهار ، صص 196ـ172.

4ـ دلوی، محمدرضا و دیگران، (1388)، الگوی ممیزی وضعیت مدیریت راهبردی منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، علمی ـ پژوهشی ، سال دوم، شماره 5، زمستان، صص 49ـ23.

5ـ دلوی، محمدرضا و دیگران، (1389)، ارزیابی مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنایع پیشرو ایران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، سال اول، شماره 2، تابستان، صص 87ـ73.

6 ـ دلوي، محمدرضا و ربانی، مهرمائده، (1390)، طراحی، تبیین و اجرای الگوی ممیزی عملکرد مدیریت سازمان
(
3-E-Qدوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، علمی پژوهشی، سال سوم، شماره 2، (شماره پیاپی 10)، پائیز و زمستان صص 153ـ133

7ـ دلوي، محمدرضا و دیگران، (1391)، شخصیت‌های صبحی و بعدازظهری کارکنان و تأثیر آن بر سرمایه روانشناختی سازمان براساس مدل فردلوتانز، مجله علمی ـ پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 9، شماره 2، شماره پیاپی 24 .

8ـ دلوي، محمدرضا و دیگران، (1391)، بررسی رابطه بین به کارگیری متریک‌های بازاریابی از منظر نوآوری و میزان تحقق هدف مدیریت ارتباط با مشتری براساس مدل گارتنر در بانک سپه شهر اصفهان، مجله علمی ـ پژوهشی مدیریت بازاریابی، شماره 17، زمستان، صص 13ـ97.

دلوی، محمدرضا و دیگران، (1392)، ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان مورد: ده بیمارستان دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان، مجله علمی ـ پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت.

10ـ دلوی، محمدرضا و دیگران، (1391)، جایگاه سرمایه اجتماعی در ترسیم وضعیت فرهنگی کشور براساس سند چشم‌انداز 1404، مجله مدیریت فرهنگی، سال ششم ، شماره پانزدهم، بهار، صص 18ـ1 .

ج) مقالات با درجات علمي ـ ترويجي و علمي تخصصي

1 ـ دلوي , محمدرضا و لباف , حسن , (1382) , پارادايم هاي مديريت توسعه , فصلنامه علمي ـ ترويجي مديريت و توسعه, شماره 17 ص ص 44-34 .

2‌ـ دلوي , محمدرضا و لباف , حسن , (1382) , دولت و چالشهاي مديريت توسعه، فصلنامه علمي ـ ترويجي مديريت و توسعه, شماره 19 , ص ص 39-26 .

3 ـ دلوي , محمدرضا و لباف , حسن , (1383) , تحليلي از ماهيت كار مديران توسعه , فصلنامه علمي و ترويجي مديريت و توسعه , شماره 20 , ص ص 46-32 .

4ـ دلوي , محمدرضا و لباف , حسن , (1383) , مديريت بومي چالشها و راهكارها , فصلنامه مطالعات مديريت , شماره  44و43 ، ص‌ص 137ـ113.

5ـ دلوي , محمدرضا و لباف , حسن , (زمستان83 و بهار 84) , نياز به مديريت بومي ، تحليل تطبيقي ـ رويكرد محيطي ، دو فصلنامه شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني ، شماره 11 ، ويژه‌نامه مديريت ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، ص‌ص 49ـ29.

6ـ دلوي، محمدرضا ، عبدالباقي ، عبدالمجيد ،(1383) ، بسط عملكرد كيفي در تعيين مشخصه‌هاي فيزيكي شعب ، مجله علمي و پژوهشي مديريت صنعتي ، دانشگاه علامه طباطبائي ، دانشكده حسابداري و مديريت شماره 7 ، صص 103ـ83

7ـ دلوي ، محمدرضا ، (1384) ، مديريت توسعه مفاهيم و موضوعات ، مجله علمي پژوهشي (داخلي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان ، ص‌ص 126ـ99.

8ـ دلوي، محمدرضا و لباف ، حسن ، (1384) ، ارائه الگويي براي اصلاح عملكرد دستگاه اداري دولت ، فصلنامه علمي و ترويجي مديريت و توسعه ، شماره 26 ، صص 68ـ58

9ـ دلوي، محمدرضا و لباف ، حسن ،(1384) ، تحليلي از تأثيرگذاري فرهنگ ملي بر شكل‌گيري مديريت بومي، فصلنامه فرايند مديريت و توسعه، شماره 64ـ63 ، پائيز و زمستان ، صص 57ـ46.

10ـ دلوي، محمدرضا ، خدائيان ، ناصر ، (1384) ، پارادايمي جديد براي افزايش رهبري مؤثر ، مجله مديريت، نشريه علمي پژوهشي اطلاع رساني ، انجمن مديريت ايران ، صص 53ـ47.

11ـ دلوي، محمدرضا و لباف ، حسن ،(1385) ، تحليلي از تأثيرگذاري فرهنگ ملي بر شكل‌گيري مديريت بومي، فصلنامه مديريت و توسعه، دوره هشتم ، شماره 29 ، صص 21ـ8.

12ـ دلوي، محمدرضا و لباف ، حسن ،(1385)، اصلاح ساختاري دستگاه اداري دولت ، مجله تحول اداري ، ترجمان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ،‌ دوره دهم ، پائيز ، آذر ، شماره 53 ، صص 52ـ39.

13- دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1385) ، عدالت سازماني در سايه عدالت علوي، فصلنامه مديريت فردا، اطلاع رساني، آموزشي و پژوهشي، سال چهارم، شماره‌هاي 15 و 16، صص 142ـ133.

14- دلوي، محمدرضا و لباف، حسن ، (1386)، بررسي تأثير فرهنگ ملي بر نظام مديريت، ماهنامه مهندسي فرهنگي، مهندسي فرهنگي نظام اقتصادي (2)، سال دوم، شماره 14، دي و بهمن 86.

15ـ دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1386) ، ساختار سازماني چند لايه‌اي تسهيل‌گر دانش‌آفريني، فصلنامه مديريت و توسعه، دوره هشتم ، شماره 32 ، صص 43ـ19.

16- دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1386) ، رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه، ماهنامه علمي، آموزشي در زمينه مديريت تدبير، سال هيجدهم، شماره 188، دي ماه، صص 24ـ20.

17- دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1386) ، رابطه مهارت‌هاي سه گانه مديريتي با نيازهاي مربيان فدراسيون تكواندو ايران. فصل نامه علوم ورزشي جهش، پژوهشكده اداره كل تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي، عنوان رابطه مهارت‌هاي سه‌گانه مديريتي با نيازهاي آموزشي مربيان فدراسيون تكواندو ايران، سال اول، شماره دوم، تابستان.

18- دلوي، محمدرضا و عبدالباقي، عبدالمجيد، (1386) ، اعتماد: كليد ثروت‌هاي نامرئي، تدبير، ماهنامه علمي ـ آموزشي در زمينه مديريت، سال 18، شماره 190، صص 24ـ29.

19- دلوي، محمدرضا و انصاري، محمداسماعيل، (1386)، تاثيرات محيط كاري بر روابط شخصيت ـ عملكرد، مجله علمي ـ تخصصي علوم انساني مديريت (6)، دانشگاه امام حسين (ع)، سال شانزدهم، شماره 70، مرداد و شهريورماه، صص 165تا192.

20- دلوي، محمدرضا و عطافر، علي ، (1387) ، مديريت سرمايه انساني، فصلنامه مديريت و توسعه، دوره 10، تابستان شماره 37، صص 69ـ94.

21- دلوي، محمدرضا و فلسفي‌نژاد، محمد ، (1387) ، سازمان‌ها بايد استانداردهاي عملكرد كاري را تعيين كنند، روزنامه نصف جهان، دوشنبه 14 مرداد، سال پنجم، شماره 522، ص 8.

22- دلوي، محمدرضا و انصاري، محمداسماعيل ، (1388) ، تحليل رفتگي يا فرسودگي شغلي، فصلنامه علمي ترويجي مديريت و توسعه، دوره دهم، شماره 40، صص 43ـ33.

23- دلوي، محمدرضا و فلسفي‌نژاد، محمد، (1388) ، اندازه‌گيري سرمايه‌هاي انساني، مجله مشاوره مديريت، شماره 21، شهريور، صص27ـ23.

24ـ دلوي، محمدرضا و شائمي، (1388)، مديريت منابع انساني در بخش دولتي ايران، ماهنامه علمي آموزشي در زمينه مديريت، تدبير، 212، صص 19ـ14.

25ـ دلوي، محمدرضا و دیگران، (1389)، مديريت کیفیت در نظام آموزش عالی و نقش آن در تولید دانش، فصلنامه
علمی ـ ترویجی مدیریت و توسعه،
دوره یازدهم، شماره 44، صص 41ـ25.

26ـ دلوي، محمدرضا و فلسفی‌نژاد، محمد ، (1389)، مروری بر تئوری‌های مزیت رقابتی، ماهنامه علمی آموزشی در زمینه مدیریت، تدبیر، سال 21، شماره 221، مهر ماه 89، صص 35ـ31.

27ـ دلوي، محمدرضا، عشقی‌نژاد، محمدعلی، (1389)، « نقش سرمایه روانشناختی مثبت‌گرا برای موفقیت در کارآفرینی»، دو ماهنامه علم مدیریت، شماره 24، مرداد ماه، انجمن مشاوران مدیریت ایران، صص 41ـ25.

28ـ دلوي، محمدرضا، و دیگران، (1389)، « معرفی مدل 6C+8C مدیریت چند ملیتی»، مجله مدیریت، سال 21، دو ماهنامه مهر و آبان، صص 62ـ56.

29ـ دلوي، محمدرضا و دیگران، (1389)، « نقش فرهنگ یادگیری در سازمان یادگیرنده»، دو ماهنامه علم مدیریت، انجمن مشاوران مدیریت ایران، شماره 25، آبان ماه، صص 24ـ20.

30ـ دلوي، محمدرضا، و دیگران، (1389)، « جنگ نرم»،

31ـ دلوي، محمدرضا و لباف، حسن ، (1389) ، ارائه چارچوبي براي تحقيقات مديريت استراتژيك منابع انساني (مفاهيم و تئوري‌ها)، فصلنامه مديريت و توسعه، شماره 47، دوره دوازدهم، زمستان 89، صص 94ـ73.

32ـ دلوي، محمدرضا و شفیعیه، مسعود ، (1390) ، رفتار شهروندی سازمانی از منظر قرآن، نشریه قرآنی متین، شماره سوم، پائیز، صص 11ـ8.

33ـ دلوي، محمدرضا و شفیعیه، مسعود ، (1390) ، نقش استراتژیک سرمایه انسانی در توسعه منابع انسانی (چهارچوب مفهومی با رهیافت ترکیبی)، فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره 12، شماره 49، تابستان، صص 101ـ85.

34ـ دلوي، محمدرضا و شفیعیه، مسعود ، (1390) ، رتبه اول در بخش مقاله فرهنگی ـ اعتقادی از نشریه قرآنی متین واحد دهاقان، 15/12/90، شماره 2638.

35ـ دلوي، محمدرضا و دیگران ، (1390) ، بررسی سرمایه روانشناختی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان، فصلنامه علمی ـ ترویجی مدیریت و توسعه، دوره 13، شماره 50، پاییز 90، صص 76ـ56

36ـ دلوي، محمدرضا و دیگران ، (1391) ، موانع سازمانی و راهکارهای رفع آن، فصلنامه علمی ـ ترویجی مدیریت و توسعه، دوره 15، شماره 52، بهار 91، صص 62ـ44 .

6 ـ کنفرانس‌ها و همايش‌هاي بين‌المللي، کشوري، ملي و منطقه‌اي

1ـ دلوي , محمدرضا و وليخاني , ماشااله , (1380) , حكومت ديني و شايسته سالاري , چكيده آثار برگزيده نخستين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان كشور , تهران , ويژه مقالات استادان , جلد دوم , ص ص 218-216 .

2ـ دلوي , محمدرضا و لباف , حسن , (1382) , مديريت بومي چالشها و راهكارها , كتاب خلاصه مقالات كنفرانس
بين المللي مديريت , 8 تا 10 دي ماه 1382 , تهران , اجلاس سران كشورهاي اسلامي , دانشگاه صنعتي شريف , چاپ مركز فرهنگي و هنري آبتين و ديدار , ص 163 .

3ـ دلوي , محمدرضا ، قديري ، نويد (1383) , نوع شناسي بحران ، مجموعه مقالات همايش منطقه‌اي امداد ، نجات و چشم‌اندازهاي علمي ، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان با همكاري جمعيت هلال‌احمر شهرستان دهاقان ، صص 90ـ59.

4ـ دلوي، محمدرضا ، عبدالباقي ، عبدالمجيد ،(1384) ، استراتژي‌هاي LG – GL و تجارت الكترونيك با تأكيدي بر فرصت‌هاي جهاني در بازارهاي محلي، دومين كنفرانس مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ، يكم و دوم اسفند ماه ، دانشگاه تهران ، در قالب لوح فشرده.

5ـ دلوي، محمدرضا ، عبدالباقي ، عبدالمجيد ،(1384) ، ODQ ابزار تشخيص مديريت تحول در سازمان ، نخستين كنفرانس ملي مديريت تحول دانشگاه اصفهان ، دانشكده علوم اداري و اقتصاد (به صورت پوستر پذيرفته شد.)

6ـ دلوي، محمدرضا ، عبدالباقي ، عبدالمجيد ،(1385) ، تجارت الكترونيك و فرصت‌هاي محلي در بازارهاي جهاني ، اولين كنفرانس بين‌المللي بازاريابي، شهريور 85، به صورت پوستر پذيرفته شد.

7ـ دلوي، محمدرضا ، عبدالباقي ، مجيد (1385) ، نقش كليدي اعتماد در درك سرمايه اجتماعي ، همايش منطقه‌اي «سرمايه اجتماعي، چالش‌ها و راه‌كارها» آبان ماه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان با همكاري فرمانداري شهرستان دهاقان. مجموعه مقالات صفحات 361-388.

8ـ دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1385) ، مقايسه تطبيقي نقش‌هاي مديريت از ديدگاه پيامبر اكرم (ص) و هنري مينتز‌برگ ، همايش ملي سيره سياسي اجتماعي پيامبر اعظم (ص) ، 17 اسفند ماه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا ، به صورت پوستر پذيرفته شد. صفحات 299-282.

9ـ دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1385) ، مقايسه تطبيقي پيامبر اكرم (ص) از ديدگاه امام جعفر صادق (ع) و گوستاولوبون ، همايش ملي سيره سياسي اجتماعي پيامبر اعظم (ص) ، 17 اسفند ماه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا ، به صورت پوستر پذيرفته شد. صفحات 240-232.

10ـ دلوي، محمدرضا ، شفيعيه ، مسعود ، (1386) ، تأثير متقابل نماز بر هوش عاطفي ، همايش منطقه‌اي نماز ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان با همكاري معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي ، دفتر نهاد مقام معظم رهبري در منطقه چهار ، ستاد اقامه نماز شهرستان دهاقان ، ارائه و چاپ مقاله، صص 199-173

11ـ دلوي , محمدرضا و ديگران ، (1386) , مجموعه خلاصه مقالات همايش سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران , سالن همايش الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران ، صص 178ـ173 با همكاري مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي و مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني.  

12- دلوي، محمدرضا (1386)، ارائه چهار چوبي براي تحقيقات مديريتي استراتژيك مديريت انساني (مفاهيم و تئوري‌ها)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك منابع انساني، 22 و 23 آبان، به صورت پوستر پذيرفته شده است (كد SM-015، رديف 26)

13- دلوي، محمدرضا و ديگران (1386)، اولويت بندي چالش هاي توسعه بانكداري الكترونيك، دومين كنفرانس بين المللي تجارت الكترونيك و تجارت جهاني، دوم آبان ماه، ايران، تهران (رديف 42).

14- سخنراني در هفته پژوهش (1386)، دانشكده علوم اداري و اقتصاد، گروه مديريت، (29-24 آذر ماه)

1- مديريت شوك فرهنگي ، 2- ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي: پيشنياز توسعه 3- مديريت توسعه پايدار 4- بررسي رابطه بين هوش عاطفي و رهبري متعالي 5- مقايسه تطبيقي بين TQM, RE, LO 6- سرمايه اجتماعي در مديريت

15- دلوي، محمد رضا و زماني، سميه (1386)، اولين كنفرانس ملي كارآفريني، خلاقيت و سازمان‌هاي آينده، 7و8 اسفندماه، تهران، هتل المپيك، عنوان مقالات: Iranian Women Entrepreneurs Approach: Restraining & Driving Factors.

16- دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1386) ، رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه. ماهنامه علمی، آموزشی در زمينه مديريت تدبير، سال هيجدهم، شماره 188، دی ماه، صص 24-20.

17- دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1386) ، رابطه مهارت‌هاي سه گانه مديريتي با نيازهاي مربيان فدراسيون تكواندو ايران. فصل نامه علوم ورزشی جهش، پژوهشکده اداره کل تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، عنوان رابطه مهارت های سه گانه مديريتی با نيازهای آموزشی مربيان فدراسيون تکواندو ايران، سال اول، شماره دوم، تابستان.

18- دلوي، محمد رضا و شفيعيه مسعود، (1386)، اتحاد ملي و انسجام اسلامي (عوامل و راهكارها) همايش منطقه‌اي نقش مديريت اسلامي در اتحاد ملي و انسجام اسلامي (چالش‌ها و راهكارها) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان.

19- دلوي، محمدرضا و عبدالباقي، عبدالمجيد ، (1387) ، اولويت‌بندي چالش‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك. سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت بازاريابي در بخش ارائه پوستر پذيرفته شد. (كد 3706، 8/10/87)

20- دلوي، محمدرضا و شفيعيه، مسعود، (1387) ، نقش استراتژيك سرمايه انساني در توسعه منابع انساني، مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي «توسعه منابع انساني در دانشگاه آزاد اسلامي» واحد علي‌آباد كتول (5 دي) معاونت پژوهشي. صص 169ـ131.

21- دلوي، محمدرضا ، (1388) ، مديريت منابع انساني در بخش دولتي ايران، همايش ملي مديريت منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر 7/8/88 (ارائه مقاله).

22- دلوي، محمدرضا و رجوعي، سيد مرتضي، (1388) ، مديريت كيفيت در نظام آموزش عالي و نقش آن در توليد دانش، كنفرانس ملي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد، 10 و 11/9/88، مقاله ويژه انتخاب و ارائه.

23- دلوي، محمدرضا و شفيعيه، مسعود، (1388) ، سرمايه‌ اجتماعي و نقش آن در توسعه ملي، اولين همايش ملي توسعه و تمدن با تأكيد بر مدل بومي توسعه ايراني اسلامي، چكيده مقالات منتخب جهت چاپ، پژوهشگاه دانشجويي دانشگاه اصفهان، 25 و 26 آذرماه، دانشگاه اصفهان.

24- دلوي، محمدرضا و شفيعيه، مسعود، (1388) ، نقش برنامه‌ريزي استراتژيك در عرصه تحول ورزش، 25 و 26/9/88 معاونت فرهنگي شهرداري اصفهان، چاپ مقاله.

25- دلوي، محمدرضا و دیگران، (1389) ، رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی، ارائه چهارچوبی مفهومی، 12 اسفند ماه 89،‌ همایش منطقه‌ای مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد همت مضاعف و کار مضاعف، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرضا و مبارکه.

26- دلوي، محمدرضا و دیگران، (1389) ، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، 14 و 15 مهر ماه مقاله‌ای تحت عنوان:

The Role of Intellectual Capital Management on Isfahan Welfare Organization

27- دلوي، محمدرضا و دیگران، (1390) ، ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و استراتژی دانش در صنایع منتخب، چهارمین کنفرانس مدیریت دانش، 25 و 26 بهمن ماه، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی، تهران، در بخش ارائه شفاهی پذیرفته شده است.

28- دلوي، محمدرضا و ربانی، مائده، (1390) ، نگاه سیستمی به نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات براساس قانون برنامه پنجم توسعه به منظور افزایش اثربخشی آن، اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران، 10/10/1390 ، در بخش ارائه شفاهی پذیرفته شد.

29- دلوي، محمدرضا و دیگران، (1390) ، بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک با بهبود عملکرد مالی از منظر درآمدها بانک‌های سپه شهر اصفهان، هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، چهاردهم و پانزدهم آبان ماه، مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی.

30- دلوي، محمدرضا و دیگران، (1391) ، بررسی نقش میانجی قابلیت حسگری بازار بر عملکرد واحد بازاریابی، دانشگاه پیام نور استان مازندران، واحد قائم‌شهر، مقاله به صورت سخنرانی ارائه شد، به شماره 480/1/4014، تاریخ 1/3/91.

31- دلوي، محمدرضا و دیگران، (1391) ، بررسی اثرات شایستگی بر عملکرد فردی از منظر نظریه مینتربرگ، در
همایش ملی دولت شایسته و توسعه پایدار در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقاله به صورت سخنرانی ارائه شد.

32- دلوي، محمدرضا و دیگران، (1391) ، بررسی اثرات گرایش کارآفرینی و کسب و کار بر نوآوری (مورد: شرکت‌های علمی تحقیقاتی استان اصفهان، همایش ملی که به صورت سخنرانی ارائه شد، تاریخ 28/2/91، به شماره هـ/100/91، دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار و پژوهشکده علم و صنعت خوانسار.

33- دلوي، محمدرضا و دیگران، (1391) ، تأثیر بررسی بازار محوری و یادگیری سازمانی از منظر نوآوری و کارآفرینی، مقاله به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفت و همایش آن ملی بود، دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار و پژوهشکده علم و صنعت خوانسار.

34- دلوي، محمدرضا و مشایخی، بهناز، (1391) ، بررسی عوامل وادارنده و بازدارنده نماز از دیدگاه نظریه کرت‌لوین، چکیده مقالات بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز، نماز و نهضت مسجدسازی، استان کرمانشاه، شهریور ماه 91 (قره‌العین اهل سلوک)،
ص 23 .

35- دلوي، محمدرضا و شاه‌منصوری، سمیرا، (1391) ، تشریح سه مفهوم مدیریت استراتژیک، آینده‌نگاری و محیط خارجی سازمان بر صنعت بانکداری، چکیده مقالات اولین همایش ملی آینده‌پژوهشی، زمان برگزاری 26 بهمن 91، محل برگزاری تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ص 365.

 

7- سوابق شغلي , تجربي , فعاليتهاي اجرايي و آموزشي

سمت و نوع كار

نام سازمان

مدت

1ـ كارشناس آموزش

وزارت جهاد سازندگي

74-72

2ـ استاد راهنما ـ مديريت بيمه و دولتي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

77 تاكنون

3ـ استاد مدعو ـ مديريت صنعتي

دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد نجف آباد

80-78

4ـ استاد مدعو ـ مديريت صنعتي

موسسه آموزش عالي شيخ بهائي

81-78

5 ـ مدير گروه ـ مديريت دولتي

دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد دهاقان

خرداد ماه 82 تا اسفند ماه 83

6 ـ استاد مدعو

سازمان مديريت صنعتي

مهر ماه 85-83

7ـ استاد مدعو

موسسه آموزش المهدي

بهمن ماه 84ـ83

8ـ استاد مدعو

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اصفهان

آذرماه 84

9ـ استاد مدعو

وزارت تعاون اصفهان ـ آموزش

دي ماه 84

10ـ استاد مدعو

آموزش بانك ملي استان اصفهان

خرداد ماه 85

11ـ استاد مدعو

مؤسسه آموزش عالي اشرفي اصفهاني

مهر 85

12ـ استاد مدعو (دروس كارشناسي ارشد)

مؤسسه علمي دانش‌پژوهان برين

80 تاكنون

13ـ استاد مدعو (دروس كارشناسي ارشد)

مؤسسه پوينـدگان

82

14ـ استاد مدعو (دروس كارشناسي ارشد)

مؤسسه علمي مزيدي

86ـ85

15ـ استاد مدعو (دروس كارشناسي ارشد)

جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان

86

16ـ استاد مدعو (دروس كارشناسي‌)

مؤسسه آموزش عالي راغب اصفهاني

86

17ـ استاد مدعو (دروس كارشناسي‌)

دانشكده علوم اداري واقتصاد دانشگاه اصفهان

بهمن ماه 86  (دو درس)

18ـ استاد مدعو (دروس كارشناسي)

كانون نخبگان استانداري

تيرماه 87 و 88

8 ـ مقالات تحت داوري

1ـ دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1386) ، تفكر استراتژيك مفاهيم و موضوعات.

دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1386) ، عارضه يابي ODQ شعب بانك رفاه با استفاده از تكنيك AHP.

دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1386) ، اولويت بندي چالش‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك.

دلوي، محمدرضا، (1387) ، سازگاري مديريت استراتژيك منابع انساني با تناسب محيط و شغل.

5- دلوي، محمدرضا و ديگران، (1386)، توليد علم چالش‌ها و راهكارها.

6- دلوي، محمدرضا و ديگران، (1386)، نقد كتاب هالند (حرفه مناسب شما چيست؟)

7- دلوي، محمدرضا، (1387)، نقشه فرهنگي ايران براساس مطالعات بين‌المللي شناسائي فرهنگ‌ها.

8- دلوي، محمدرضا، (1387)، معرفي مدل 8C+6C مديريت چيني.

9- دلوي، محمدرضا، (1387)، مديريت منابع انساني در اندونزي.

10- دلوي، محمدرضا، (1387)، خلاقيت و نوآوري در سازمان با رويكرد اسلامي.

9ـ جوايز علمي

- برنده جايزه نخستين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان كشور ـ ويژه استادان ( چاپ و ارائه مقاله تحت عنوان
« حكومت ديني و شايسته سالاري»)

10 ـ عضويت در كنفرانسها و مجامع عمومي

1ـ عضو موسسه علمي دانش پژوهان برين ـ واحد تحقيقات و آموزش .

2ـ شركت در سومين گردهمايي سراسري استادان مديريت و حسابداري دانشگاههاي كشور 1381 ـ دانشگاه اصفهان .

3ـ شركت در سمينار مديريت توسعه ـ دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد دهاقان سال 1379 .

4ـ شركت در اولين كنفرانس بين المللي مديريت 8 تا 10 ديماه 1382 , تهران دانشگاه صنعتي شريف (ارائه و چاپ مقاله) .

11 ـ  فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي

الف ـ استاد راهنما : در مقطع كارشناسي و كارشناسي‌ارشد      استاد داور و مشاور : در مقطع كارشناسي ارشد

12‌ـ سخنراني، سمينار، كارگاه‌هاي آموزشي (آخرين موارد)

1) سمينار آموزشي رؤسا و كارشناسان ارشد آموزش سراسر كشور , سازمان تأمين اجتماعي اداره كل استان اصفهان ـ 8و9 بهمن ماه 1381 , موضوع : كارگاه آموزشي ( Work Shop ) ـ آشنايي با روشهاي نوين آموزشي ـ تكنيك هاي نياز سنجي.

2) دوره خلاقيت و نوآوري در سازمان  و روشهاي تقويت آن، دوره آموزش ضمن خدمت، وزارت آموزش و پرورش، شهرستان دهاقان، خرداد ماه 84.

3) كارگاه مديريت عملياتي ويژه سرپرستان و مديران آموزش واحدهاي منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي، شهريورماه 84 شامل:

1ـ نقش و جايگاه دانشگاه مجازي 2ـ آسيب‌شناسي و استاندارد سازي مسائل آموزشي در دانشگاه 3ـ آشنايي با روش‌هاي ارزيابي برنامه‌هاي آموزشي.

4) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان ، آذرماه 84 ، برقراري ارتباط مؤثر با محيط و ديگران.

5) سمينار يك روزه مديريت در وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مركزي تعاون روستايي، اداره تعاون روستايي شهرستان فريدن، دي ماه 84.

6) كارگاه آموزشي:  1ـ مديريت تحول   2ـ مديريت زمان و نقش آن در بهبود بهروري، 3ـ مديريت تعارض 4ـ بهره‌وري و تكنيك‌هاي ارتقاء آن 5ـ مديريت مشاركتي، وزارت تعاون استان اصفهان، دي‌ماه 84

7) كارگاه آموزشي نوزدهمين دوره مديريت پايه ـ‌ اصفهان بانك ملي: 1ـ كنترل و نظارت (25/3/85) 2ـ فرهنگ سازماني (27/3/85)

8) برگزاري سمينار يك روزه مديريت رفتار سازماني ويژه مديران مجتمع‌فولاد، محل‌برگزاري سازمان مديريت صنعتي (26/5/85)

9) كارگاه آموزشي ارتباطات و شخصيت ويژه مديران بانك ملي (25/4/85) در محل آموزشي بانك ملي

10) كارگاه آموزشي ارتباطات مؤثر با خود و محيط، شهريور ماه 85 مؤسسه بال انديشه.

11) سخنراني علمي ـ پژوهشي در هفته پژوهش دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان پنجم تا نهم اسفند ماه، دانشگاه اصفهان ، سال 1385 :‌ 1ـ مدل خانه اسكيمويي فرهنگ سازماني 2ـ نمودار موقعيت ياب فرهنگ سازماني 3ـ رهبري كارآفرينانه مدل (E-V-R) 4ـ عوامل محيطي مؤثر بر كارآفريني سازمان‌هاي دولتي.

12) كارگاه يك روزه مديريت اسلامي ويژه اساتيد دانشگاه و دانشجويان كارشناسي‌ارشد و دكتري، شنبه 1/2/86 ، دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان، «پيشگامان اهل سنت در مديريت اسلامي» چاپ و ارائه مقاله.

13) كارگاه آموزشي ارتباطات مؤثر با خود و محيط، شهريور ماه 86 مؤسسه بال انديشه.

14( دلوي، محمدرضا (1386) سخنراني در هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان (15/9/86) عارضه يابي سازماني با استفاده از مدل ويس بورد و به کارگيري تکنيک AHP

15) دلوي، محمدرضا، (1386)، كارگاه آموزشي «تصميم گيري و مدلهاي آن» موسسه بال انديشه (25/11/86)

16) دلوي، محمدرضا، (1388)، كارگاه آموزشي، بيست و ششمين دوره مديريت پايه اصفهان، بانك ملي، زمان برگزاري 23/8/88 لغايت 12/9/88 به عنوان مدرس.

17) دلوي، محمدرضا، (1389)، كارگاه آموزشي، بيست و ششمين دوره مديريت میانی، بانك ملي، زمان برگزاري 23/6/89 لغايت 20/7/89 به عنوان مدرس.

18) دلوي، محمدرضا، (1389)، « همایش ملی مهدویت نوآوری و شکوفایی»، مجموعه مقالات همایش ملی، حوزه معاونت فرهنگی و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد با مشارکت پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، راهبرد خودباوری فرهنگی در ابتکار، نوآوری و تولید علم با رویکرد اسلامی، صص 82ـ48.

19) دلوي، محمدرضا، (1389)، كارگاه آموزشي، بيست و ششمين دوره مديريت میانی، بانك ملي، زمان برگزاري 25/7/89 لغايت 13/8/89 به عنوان مدرس.

20) دلوي، محمدرضا و دیگران (1390)، بررسی علل و راهکارهای کاهش فرار مالیاتی از منظر مدل PESTEL در شهر اصفهان از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی، چاپ در خلاصه مقالات ششمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، 22 آذر ماه 91، سازمان امور مالیاتی کشور و مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، چاپ در صفحه 29.

21) دلوي، محمدرضا و کدخدائی، مژگان (1391)، بررسی رابطه بین بکارگیری متریک‌های بازاریابی از منظر نوآوری و میزان تحقق هدف مدیریت ارتباط با مشتری براساس مدل گارتنر در بانک سپه شهر اصفهان، به صورت سخنران در اولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت پذیرفته و چاپ گردید، صص 11 .

 

13ـ افتخارات دوران تحصيل

1 ـ نفر اول وروديهاي 68 در مقطع كارشناسي.                     

2ـ نفر اول وروديهاي 72 در مقطع كارشناسي ارشد.

3ـ نفر اول آزمون ورودي دكتري سال 85 دانشگاه اصفهان.

14ـ دوره‌ها و كارگاه‌هاي گذرانده:

1ـ دوره برنامه‌ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس.      6ـ الگوهاي ياد دهي و يادگيري

2ـ كارگاه روش تحقيق.                                     7ـ انگيزش و ياددهي اثربخش

3ـ كاربرد آماري و SPSS مقدماتي                      8ـ دوره‌ آشنايي با آئين‌نامه‌هاي آموزشي

4- آشنايي به شيوه‌هاي تدريس                           9ـ بهينه سازي روابط استاد و دانشجو

5ـ تدوين برنامه‌هاي درسی                                10ـ مقاله‌نويسي به زبان فارسي.         

11ـ طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان با موضوع علم و دین، آداب تعلیم و تربیت در اسلام

12ـ رسانه‌ها و وسایل آموزشی                             13ـ آشنایی با اصول ترجمه

14ـ کارگاه مقاله نویسی نوین

15ـ دوره‌هاي گذرانده معتبر زبان انگليسي

الف) مدارك اخذ شده     TOLIMO از سازمان سنجش در سال 1385   

                                 2ـ LTCPT از دانشكده زبان دانشگاه اصفهان در سال 1384.

ب) دوره گذرانده TOFEL از جهاد دانشگاهي اصفهان در سال 1384.

16ـ طــرح‌ها:

الف: اجرا شده

نام طرح: 1ـ بررسي و مطالعه فرهنگ سازماني شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي D.M.T و چگونگي ايجاد تحول (توسعه) آن. مجري طرح: دكتر مهدي ابزري و همكار اصلي طرح محمدرضا دلوي.

2ـ بررسي و مطالعه فرهنگ سازماني ، شركت بين‌المللي مهندسي سيستم‌ها و اتوماسيون (ايريسا) (همكار اصلي طرح).

3ـ بررسي و مطالعه فرهنگ سازماني ، شركت فني مهندسي برق‌آرا. (همكار اصلي طرح)

مجري طرح: تدوين برنامه‌ريزي استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان.

17ـ استاد راهنما در مقطع فوق لیسانس: 

رديف

موضوع پایان‌نامه

نام دانشجو

1

نقش مدیریت سرمایه فکری براساس مدل سرمایه فکری بنتیس در عملکرد مالی سازمان بهزیستی استان اصفهان

الهام آزاد

2

بررسی موانع و چالش‌های توسعه بیمه الکترونیک و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن مورد بیمه آسیا شهر اصفهان

مجید خلیل مقدم

3

بررسی موانع سیستم‌های عملکرد بالا براساس مدل جفری فیفر بر عملکرد مالی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

حسن عرب‌جعفری

4

بررسی میزان تأثیر الگوی اقتضایی انگیزش بر رضایت شغلی براساس مدل پورتر و لاولر در سازمان‌های دولتی استان چهار محال و بختیاری

سجاد رئیسی یلمه

5

بررسی تأثیر پرداخت حقوق و مزایا براساس طرح تصمیم چند عاملی از منظر BSC در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

میثم علمداری

6

بررسی راه‌کارهای توسعه و ایجاد شرکت‌های یادگیرنده در بانک‌های تجارت استان فارس براساس مدل دولان

محمد جواد نعمت‌الهی

7

تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان براساس مدل دیانا . سی . فیزی (مطالعه موردی حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

داود معراجی

8

تعیین نسبت سازگاری فرهنگ سازمانی با خط مشی و استراتژی‌ها در شرکت برق فارس براساس مدل دنیسون و اسپیریتزر

مهدی پاسداری‌لقا

9

بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد سازمانی براساس مدل لوتانز و آلن یلسی مورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان

محمد علی عشقی

10

تعیین نسبت تأثیر تکنولوژی بر یادگیری سازمانی (براساس مدل چارلزپرو و مدل گاروین)

جمیله براتی

11

بررسی نقش هوش رقابتی بر عملکرد و کارکنان و صنایع سیمان استان اصفهان

علی باحور

12

بررسی نقش‌های مدیریتی کوئین و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت‌های ساختمانی (مورد شرکت‌های ساختمانی استان اصفهان)

عریضی

13

به کارگیری تکنیک شش کلاه تفکر در تصمیم‌گیری اثر بخش مدیران (شرکت‌های شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان)

هفت‌برادران

14

بررسی سرمایه انسانی استراتژیک بر بهبود عملکرد مالی بانک سپه (از منظر درآمدها و هزینه‌ها) مورد مطالعاتی: بانک سپه شهر اصفهان

بدرالسادات فاطمی

15

بررسی اثرات دوره عمر سازمان به روش آدیزس برعملکرد سازمان از دیدگاه BSC با استفاده از رویکرد فازی (مورد مطالعه بانک سپه استان اصفهان)

حامد ربانی

16

بررسی اثربخشی سازمان از طریق رویکرد ارزش رقابتی و ارائه راهکارهای برای بهبود آن (مطالعه موردی بانک‌های رفاه استان چهار محال و بختیاری)

حشمت‌اله اکبرپور

17

بررسی رابطه بین استراتژی‌های منابع انسانی از منظر آرمسترانگ و چرخه حیات سازمان از دیدگاه استوری و سیسون (مطالعه موردی: بانک‌های رفاه استان فارس)

فریده توکلی

18

بررسی چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن در شرکت ذوب آهن اصفهان

ناهید یوسفی

19

بررسی تأثیر انواع عدالت‌های سازمانی (توزیعی، رویه‌ای و تعاملی) براساس مدل بیز و تریپ بر عملکرد مالی سازمان

علیرضا محسنی

20

بررسی رابطه استراتژی‌های روابط کارکنان از دیدگاه آرمسترانگ براثربخشی سازمانی براساس مدل مبتنی بر فرآینددرونی دفت (مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش استان فارس)

فضل‌اله احمدی

21

ارزیابی توانمندی تحلیل‌گران مالی در زمینه تجزیه و تحلیل عوامل بنیادی و بی‌قاعدگی‌های مالی

ثریا صنایعی

22

نقش قراردادهای روانشناختی از دیدگاه گست در مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: قطار شهری مشهد)

محمد صدری‌نیا

23

بررسی اثرات ساختار سازمانی برسبک‌های مدیریت تعارض از منظر رابینز ـ توماس (مورد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شهر اصفهان)

حسین اثنی‌عشر

24

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سطح نوآوری در ده شرکت برتر نوآور

ناهید صابر

25

بررسی اثرات بازاریابی ممتاز و برجسته بر عملکرد واحد بازاریابی (مورد شرکت زمزم شهر اصفهان)

خانم رفیع

26

بررسی عناصر تفکر استراتژیک مدیران از نظر لیدکا بر عملکرد سازمانی (مورد : بیمه ایران شعبه اصفهان)

آرزو علینقیان

27

بررسی علل و راهکارهای کاهش فرار مالیاتی از منظر مدل PESTEL بین سال‌های 84 لغایت 88 در شهر اصفهان

مهدی نصر

28

بررسی رابطه بین چهارچوب هفت اس ریچارد دی اونی و استراتژی‌های منابع انسانی

(مورد مطالعه: مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو تهران)

الهه شیخی

29

بررسی تطبیقی اهمیت اطلاعات مالی و غیرمالی در ارزیابی عملکرد مبنی بر مدلهای BSC و غیرساختاری

(مورد : بازرسی بانک ملت تهران)

مهدیه گلابی

30

بررسی اثرات سیستم مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان براساس مدل جامع

(مورد مطالعه: پتروشیمی خارک)

حمید رضا اکبری

31

تأثیر بازاریابی داخلی بر عوامل و نتایج تعهد سازمانی هتل های شهر اصفهان

مریم بدررجایی

32

تأثیر اعتماد به مارک کالا بر عملکرد واحد بازاریابی شرکت اسنوا

مصطفی هاشمی

33

بررسی نقش معنویت بر بهبود عملکرد کارکنان براساس مدل براک

(مورد مطالعه: ادارات دولتی شهرستان شهرضا)

سخایی

34

بررسی مدل اپیزودیک از نقش تنگناهای اخلاقی بر عملکرد سازمان

(مطالعه موردی: پست استان اصفهان)

مرتضی یعقوبی

35

بررسی اثرات اهداف، تکنولوژی، ساختار و کارکنان (مدل  الماس لیوت ـ یل‌سی)برعملکرد سازمانی

گلشنی

36

بررسی رابطه سرسختی کارکنان با کیفیت گرایی از منظر کوباسا

(مطالعه موردی: کارکنان امدادی شرکت گاز شهر اصفهان) 

خراسانی

37

بررسی ابعاد 12گانه هوش معنوی بر عملکرد سازمانی

حمیدرضا دهقانی

28

بررسی اثرات استراتژیک مدیریت منابع انسانی در عملکرد مالی مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان.

مصطفی رضایی

29

ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان HIS براساس مدل آهیتوف و نیومان

فخرالدین سیمکانی

30

بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، بازارمحوری و کیفیت خدمات در صنعت بیمه

مورد :‌مراکز بیمه خصوصی شهر اصفهان

سعیدی زاده

31

بررسی تأثیر همسوئی استراتژی‌های بازاریابی با زنجیره تأمین بر عملکرد سازمان

مطالعه موردی: گروه صنعتی انتخاب

مرضیه باقری

32

بررسی تأثیر پاداش از منظر مدیران ارشد بر تعارض و همکاری در واحد فروش و بازاریابی

مورد: صنایع غذایی شهرک صنعتی جی اصفهان

حدیث ابراهیمی

33

تأثیر بازاریابی چریکی بر عملکرد واحد بازاریابی شهرک صنعتی جی

بابک صالحی

34

بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود عملکرد مشتری

مطالعه موردی: صنایع غذایی شهرک صنعتی جی اصفهان

علی موسوی

35

بررسی اثرات DNA سازمانی بر عملکرد سازمانی

مورد: خیریه همدانیان

جلیل خیامیم

36

بررسی اثرات تعهد سازمانی بر مدل CEREST (بیمه شهرستان‌های چهارمحال بختیاری)

حاتمی

37

بررسی اثرات توانمندسازی سازمانی بر عملکرد سازمانی (شبکه بهداشت دهاقان و شهرضا)

باباخانی

38

بررسی اثرات استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تأمین اجتماعی

رضایی

39

بررسی نقش تئوری آشوب بر عملکرد کارکنان

مورد: صنعت بیمه

ریحانپور

40

بررسی اثرات نفوذ اجتماعی بر اعتماد کارکنان

رحیمی

41

بررسی اثرات متریک های بازاریابی بر CRM

مژگان کدخدایی

42

بررسی اثرات ساختار سازمانی بر تعارض

مورد: منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

سید علیرضا موسوی

43

بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی با استفاده از مدل مورگان

سیفی

44

بررسی اثرات مدیریت استعداد بر عملکرد فردی

اکبری

45

ارزیابی نرم‌افزار سیستم جامع مدیریت استراتژیک (نرم افزار SEM) در شرکت فولاد مبارکه براساس شاخص‌های 11گانه میلروبچ و ارائه راهکارهای برای بهبود آن

قرمزی

46

ارزیابی ایمنی ادراک بر اساسی مدل مدیریتی ایمنی ادراک

کبیری

47

بررسی مزیت رقابتی از دیدگاه عوامل خارجی سازمان براساس مدل وروس با رویکرد آینده‌نگاری: مورد بانک‌های سپه استان اصفهان سال 91

سمیرا شاه‌منصوری

*** شماره‌های ردیف 28، 41 و  47 نمره پایان‌نامه 20 می‌باشد.

18ـ فعالیتهای فرهنگی

1ـ عضو جلسات هم‌اندیشی استادان در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و شرکت در جلسات هم‌اندیشی.

2ـ دوره اصول تعلیم و تربیت اسلامی 16 ساعت معادل 1 واحد 3/4/90 .

3ـ حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع علم و دین، آداب و تعلیم  و تربیت در اسلام 40 ساعت.

4ـ در پاسخ به نامه شماره 114306 مورخ 16/7/90 به شرح زیر لیست و تحقیقات قرآنی با موضوع « جهاد اقتصادی»

ردیف

عنوان موضوع

استاد راهنما و مشاور

محقق

1

جهاد اقتصادی و تمدن اسلامی

دکتر محمدرضا دلوی

بهروز محمودی

2

آثار مادی و معنوی جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

مصطفی مرادی

3

گام‌های عملی در جهت جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

فیروز علی ولیخانی

4

نقش دانشمندان و نخبگان در جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

مجید مهدیان دهکردی

5

تقوی و تأثیر آن در جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

اسماعیل امیری

6

چالش‌ها و چشم‌اندازها در جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

حسین زمانی

7

آسیب‌شناسی در امر جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

قاسم علائی

8

طرح‌های سازنده قرآن در جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

محمدرضا صالحی

9

سربلندی جامعه با جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

سعید زمانی

10

ایثار و فداکاری در جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

محمدحسین پیروزی

11

خودباوری با جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

مجید معصومی گودرزی

12

رفاه عمومی در راستای جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

اشکان مهاجر

13

تحقق عدالت با جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

محمد هادی خلیلی بروجنی

14

معیارهای ارزشی جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

محمد تیموری

15

تعامل دولت و مردم در جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

رحمن کرمی اشکفتگی

16

تلاش انبیاء در جهاد اقتصادی و رفاه مردم

دکتر محمدرضا دلوی

سید محمد نجاتی سوق

17

توصیه‌های قرآن و روایات در جهاد اقتصادی

دکتر محمدرضا دلوی

سجاد محمد رفیعی

18

مؤلفه‌های جهاد اقتصادی در قرآن

دکتر محمدرضا دلوی

علی عرب‌چم چنگی

 

5ـ دلوي، محمدرضا و شفیعیه، مسعود ، (1390) ، رفتار شهروندی سازمانی از منظر قرآن، نشریه قرآنی متین، شماره سوم، پائیز، صص 11ـ8.

6ـ دلوي، محمدرضا و شفیعیه، مسعود ، (1390) ، رتبه اول در بخش مقاله فرهنگی ـ اعتقادی از نشریه قرآنی متین واحد دهاقان، 15/12/90، شماره 2638.

7ـ دلوي , محمدرضا و وليخاني , ماشااله , (1380) , حكومت ديني و شايسته سالاري , چكيده آثار برگزيده نخستين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان كشور , تهران , ويژه مقالات استادان , جلد دوم , ص ص 218-216 .

8ـ دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1385) ، مقايسه تطبيقي نقش‌هاي مديريت از ديدگاه پيامبر اكرم (ص) و هنري مينتز‌برگ ، همايش ملي سيره سياسي اجتماعي پيامبر اعظم (ص) ، 17 اسفند ماه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا ، به صورت پوستر پذيرفته شد. صفحات 299-282.

9ـ دلوي، محمدرضا و ديگران ، (1385) ، مقايسه تطبيقي پيامبر اكرم (ص) از ديدگاه امام جعفر صادق (ع) و گوستاولوبون ، همايش ملي سيره سياسي اجتماعي پيامبر اعظم (ص) ، 17 اسفند ماه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا ، به صورت پوستر پذيرفته شد. صفحات 240-232.

10ـ دلوي، محمدرضا ، شفيعيه ، مسعود ، (1386) ، تأثير متقابل نماز بر هوش عاطفي ، همايش منطقه‌اي نماز ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان با همكاري معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي ، دفتر نهاد مقام معظم رهبري در منطقه چهار ، ستاد اقامه نماز شهرستان دهاقان ، ارائه و چاپ مقاله، صص 199-173

11- دلوي، محمد رضا و شفيعيه مسعود، (1386)، اتحاد ملي و انسجام اسلامي (عوامل و راهكارها) همايش منطقه‌اي نقش مديريت اسلامي در اتحاد ملي و انسجام اسلامي (چالش‌ها و راهكارها) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان.

12- برنده جايزه نخستين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان كشور ـ ويژه استادان ( چاپ و ارائه مقاله تحت عنوان
« حكومت ديني و شايسته سالاري»)

13ـ دلوي، محمدرضا، (1389)، « همایش ملی مهدویت نوآوری و شکوفایی»، مجموعه مقالات همایش ملی، حوزه معاونت فرهنگی و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد با مشارکت پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، راهبرد خودباوری فرهنگی در ابتکار، نوآوری و تولید علم با رویکرد اسلامی، صص 82ـ48.

14- دلوي، محمدرضا و مشایخی، بهناز، (1391) ، بررسی عوامل وادارنده و بازدارنده نماز از دیدگاه نظریه کرت‌لوین، چکیده مقالات بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز، نماز و نهضت مسجدسازی، استان کرمانشاه، شهریور ماه 91 (قره‌العین اهل سلوک)،
ص 23 .

15ـ پژوهش های قرآنی در سال 1391

ردیف

عنوان پژوهش

ردیف

عنوان پژوهش

1

زکات در آینه قرآن

 

نیت خالص ونقش آن در تولید

2

قرض الحسنه و تاثیرآن در تولید از دیدگاه قرآن و روایات

20

کار و تولید

3

راهبردهای استقلال و تولید

21

آسیب شناسی تولید

4

مقدمه ای بر کار و تولید از منظر قرآن

22

مطالبات رهبری در امر تولید ملی

5

حمایت از سرمایه مادی و معنوی

23

زکات و ارتباط آن با افزایش تولید

6

انفاق با رهیافت تولید ملی

24

مدیریت در تولید ارزشها

7

کار و کوشش از نگاه قرآن

25

اهمیت کار از دیدگاه قرآن

8

به کار گیری زمین در تولید امکانات از منظر قرآن

26

تولید اخلاق حسنه

9

تولید و صرفه جویی

27

داستان حضرت یوسف (ع) و مدیریت در تولید

10

فرهنگ کسب و کاربا رهیافت تولید ملی

28

تولید کمال به واسطه عبادت

11

تنش قرض الحسنه در تولید

29

مفهوم شکر

12

خودباوری و تنش آن در تولید از دیدگاه قرآن

30

تولید امکانات عمومی

13

بایدهای تولید در قرآن

31

نقش اندوختن سرمایه

14

ریا در قرآن

32

انفال از قرآن

15

جایگاه عدالت و ثروت در تولید

33

کاروکوشش از نگاه قرآن

16

راهبردهای استقلال و تولید

34

اخلاق از نظر قرآن

17

راهبردهای فقر ستیزی

35

انفال از منظر قرآن

18

الگوی کار از دیدگاه قرآن

36

کار و کوشش از دیدگاه قرآن

19

آداب و قراردادهای اسلامی

37

اخلاق از دیدگاه قرآن


 

طراحي و اجراء: JKH